fbpx

Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program 1. és 2. rész

óvodapedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, és szülők számára

kép és hanganyaggal

középső csoportos óvodások részére

Beszédépítő 1. a középső csoportos korosztálynak

nagycsoportos óvodások részére

Beszédépítő 2. a nagycsoportos korosztálynak

Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és leggyorsabban óvodáskorban végezhető. A programok a beszédészlelést és beszédértést fejlesztő gyakorlatokat tartalmaznak.

ONLINE verzióban is!

Miért fontos fejleszteni a beszédértést?

A beszédészlelés és beszédmegértés zavarainak felismerése óvodáskorban különösen nehéz, mert általában nem csak a gyermek beszédével kapcsolatosan jelentkeznek a tünetek. 

Mindkét terület a beszéd befogadásának, feldolgozásának oldalához tartozik, emiatt “kevésbé látványos” az eltérés, és az esetek nagy részében rejtve is marad akár második, harmadik osztályos korig.

Ekkor derülhet ki pl., hogy egy olvasási problémáért az életkori szinttől elmaradt beszédészlelés – vagy – megértés a felelős. Óvodás korban a megkésett beszédfejlődésű, és az ún. diszlexia veszélyeztetett gyermekek szinte mindegyikénél biztosan, de az egyéb beszédhibás gyermekek egy részénél is jelentkezik ez a probléma, így megsegítésük elengedhetetlen része ezeknek a területeknek a fejlesztése.

Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és leggyorsabban óvodáskorban végezhető. Kiemelkedően fontos szerepe van a preventív tevékenységeknek.

Miben segít a Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program?

Azt gondoljuk, hogy ezek hiánypótló kiadványok.

Óvodapedagógusok számára készültek, de használhatják logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, akár szülők is.

Mindkét korcsoportnak készült anyag az óvodai élethez, az évszakokhoz kötődik. Az adott életkornak megfelelően heti lebontásban készültek el és az egész nevelési évet felölelik. A mindennapi óvodai életbe az anyanyelvi foglalkozásokba beépíthetőek.

A program tartalma

A részletes feladattervek  mellett a program szerves részét képezi a hozzá tartozó

 • tematikus hanganyag , mely mindkét csoport anyagához illeszkedik. A középső csoportosok foglalkozási terve csak egy részét hasznosítja, nagycsoportosoknál a teljes hanganyag feldolgozásra kerül.
 • képanyag a kiadványok mellékletét képezi, mindegyik kiadványnál más-más képanyag található
 • foglalkozási tervekhez kapcsolódó feladatlapok szintén az életkorhoz illeszkedően kiadványonként eltérőek. A program a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével készült, és a szerző sok játékos feladatot, mozgásos játékot is beleépített.

A Beszédépítő 1. és a Beszédépítő 2. hasonló felépítésű, szorosan összekapcsolódnak. A két kiadvány jellemzője az egymásra épülés: témakörön belül is és a feladattípusonként nehezítve is.

Fejlesztési területek

I. Akusztikus, auditív figyelem és differenciálás , auditív észlelés fejlesztése

A hallási figyelem és észlelés feladatainál középső csoportban csak egy-egy szóra kell figyelni a szósorban vagy történetben, nagycsoportban már nő az elemszám. Mindezek mellett szerepet kap a logikus gondolkodás fejlesztése is.
pl: Állatokat fogok sorolni, ha háziállatot hallasz, ugorj egyet!
Az auditív észlelés fejlesztésénél nagycsoportosoknál megjelenik a hangok szintje, magánhangzók és mássalhangzók hosszúsága,, zöngés –zöngétlen hangot megkülönböztetése.

II. Szókincsfejlesztés

A szókincsfejlesztés folyamatos feladat. A nagycsoportosoknál megjelennek a kakukktojás játékok nehezített formában (főfogalom, szótagszám, szókezdés, kezdőhang alapján)
Fontos szerepet kaptak a szómagyarázatok. Mit jelent az a szó, hogy krajcár? stb.

III. Beszédértés fejlesztése

A mondatok befejezése feladattípusnál,középső csoportosoknál az egyszerűbb mondatbefejezés a feladat. Nagycsoportban az összetett mondatok is megjelennek: a …. mert, de, ezért, pedig s a ha kötőszavakkal.
A mondatok befejezésénél szerepel a hiányzó ragok, rímelő szópárok kiegészítése is.
A beszédértés fejlesztését segítik a különböző színeztető, rajzoltató feladatok.
A középsősök anyagában főként versek szerepeltek, a Beszédépítő 2.-ben a beszédértés fejlesztése mesék segítségével történik. Ezekhez kapcsolódnak a kérdések, a feladatlapok.

IV. Auditív emlékezet

Az emlékezet fejlesztése szóismétlésekkel, piramismondatokkal, versek tanulásával történik.

V. A fonológiai tudatosság

Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés,beszédértés biztosítja, hogy a gyermek nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni majd egy idegen nyelvet elsajátítani, a mások által kiejtett mondatok tartalmát megértse.
A Beszédépítő 2-ben ez a terület kapta a legnagyobb hangsúlyt a kiadvány összeállításakor, hiszen az az iskolába készülő nagycsoportosok számára elengedhetetlenül fontos ennek a területnek a fejlesztése. Többféle feladattípus segíti a fejlesztést
Szótagolás
A szó eleje alapján befejezni a szót (zeb-)
Szógyűjtés ka-,
Hallod-e? típusú feladatok
Hol hallod? (eleje, vége, közepe)
Hallasz „s” hangot abban a szóban, hogy süni?
A falu úgy kezdődik, mint a fagyi?
Rímek
Szószámoló

A beszédészlelés és beszédmegértés zavara különféle tünetekben nyilvánulhat meg:

Óvodáskorban:

–     szókincse szegényes

–     sokszor visszakérdez., a tv-t nagyon hangosan hallgatja

–     a szavakat erősen torzítja

–     gyakran a többiekre figyel, így próbál eligazodni a teendők között;

–     kérdésekre nehezen válaszol,

–     a mesehallgatás nem vagy nehezen köti le,

–     nehezen tanul verseket, mondókákat

–     elhúzódó beszédhibákkal küzd,

Iskoláskorban:

–     Teljesítménye gyengébb, mint ez a képességei alapján természetes lenne,

–     olvasástanulás közben betűket hagy ki, cserél fel, nem észleli a szóhatárt, nem vagy nehezen érti a szöveget;

–     írásban ékezeteket hagy el, a betűket cserél, téveszt.,

–     nem érti pontosan az elhangzottakat,

–      lassan dolgozik, hamar elfárad

–     az önállóan megoldandó feladatokat nehezen oldja meg,

A problémák: magatartási zavarok, figyelmetlenség, agresszivitás, magába fordulás formájába is jelentkezhetnek.

A feladatok jellemzői

 • évszakokhoz kötődő, heti lebontású feladatcsomagok
  egész nevelési évet felölelik
 • a mindennapi óvodai élet anyanyelvi foglalkozásaiba beilleszthetőek
 • tematikus hang-és képanyagot tartalmaz
 • a képanyagot fekete-fehérben állítottuk össze, így könnyen fénymásolható
 • a feladatok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével készültek: játékos feladatok, mozgásos játékok
 • minimális eszközigény a feladatokhoz: labda,babzsák,számolókorong, pálcika, fakanál, hangszerek, színes ceruzák
ovono

Kukkants bele Beszédépítő 1-be (nagyításhoz kattints a képre)

Kukkants bele Beszédépítő 2-be (nagyításhoz kattints a képre)

Mit kap a gyermek a programhasználata során?

❤ őrá fordított időt, mely talán a legnagyobb kincs

❤ nyugalmat, hogy a saját tempójában fejlődhessen

❤ játékos módszereket a fejlődéshez

❤ magabiztosságot majd az iskolában, hisz egy a sikeres iskolai évekhez elengedhetetlenül fontos képességét folyamatosan fejlesztik

❤ bővül a gyerekek szókincse

❤ a nyelvi feladatok játékosan segítik a gyermek nyelvi, és egyéb kognitív képességeinek fejlődését.

❤ a kreatív feladatok valódi élménnyé, örömtelivé teszik a gyermek  nyelvi, kommunikációs képességeinek fejlesztését.

❤ a kép és hozzá kapcsolódó hanganyag fáradtságos munkával lelhető fel, itt egy gombnyomással letölthető

❤ a hanganyag bárhova letölthető és különböző helyszíneken, akár egy okostelefonnal is használható

❤ az egymásra épített feladatok jó alapot teremtenek, hogy a gyermek nehézség nélkül tanuljon majd írni,olvasni, idegen nyelveket tudjon elsajátítani

❤ a szókincsfejlesztő feladatok segítségünkre lesznek abban, hogy a gyermek nemcsak hallja, hanem érti is a szavakat

❤ a képsorok időbeli rendezése rávilágít a logikai kapcsolatokra, és segít a részletek közötti összefüggések megláttatásában

❤ a beszédritmus fejlesztésének segítségével a gyermek a szótaghatárokat könnyebben beazonosítja, mely szintén nagy segítségre lesz majd a  helyesírásban

❤ az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó feladatok szeptembertől-májusig heti lebontásban napi néhányperces elfoglaltságot jelentenek a gyerekeknek miközben körbejárjuk az őket érintő eseményeket

A szerzőről

Gyakorló logopédusként, 15 éves tanítói múlttal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy a nyelvi zavarok hátterében szinte mindig szerepel a beszédészlelés vagy beszédértés valamilyen szintű eltérése.

Bízom benne, hogy a Beszédépítő könyvekben szereplő feladatok, játékok segítik majd az óvodapedagógusok munkáját, a szülőket, és örömet szereznek a gyerekeknek.

Kovács Ágnes,
szerző

Vélemények a Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő programról

„Kovács Ágnes munkájában visszatükröződik a gyakorló logopédus több évtizedes szakmai tapasztalata és tudása, a gyermeki képességfejlődés és képességfejlesztés iránti mély elkötelezettsége, valamint a játékosság, ami áthatja az egész programot és szinte észrevétlenül épül be az óvodai nevelés mindennapjaiba. Haszonnal forgathatja minden óvodapedagógus, aki a tudatosabb és hatékonyabb anyanyelvi fejlesztés érdekében gazdagítani kívánja pedagógiai eszköztárát. A program megvalósítása új fejezet nyithat az óvoda és a szakszolgálat közötti szakmai együttműködésben.”
dr. Mile Anikó,
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója
„A nyelv megfelelő ismerete az alapja minden további fejlődésnek, fejlesztésnek. A nyelvi képesség a gondolkodás minőségét is jelentősen befolyásolja, ezért nagyon fontos ennek a területnek a kiemelt kezelése. Ez a nyelvi fejlesztő eszköz az óvodában hiánypótló jellegű. Az igényes, válogatott szóanyag, a nyelvi feladatok anyaga, játékosan segítik az óvodás gyermekek nyelvi, és egyéb kognitív képességeinek fejlődését. A kreatív feladatok szinte észrevétlenné és örömtelivé teszik a gyermeknek a beszédészlelés, beszédmegértés területének fejlődését, a nyelvi, kommunikációs képesség fejlesztését. Az ötletes, színvonalasan kivitelezett, esztétikus feladatok jól mutatják a szerző szakmai igényességét, a korosztály alapos ismeretét, az óvodai életben és tevékenységben való tájékozottságát. Kovács Ágnes mesterpedagógus, logopédus által készített fejlesztő anyagot jó szívvel ajánlom minden óvodapedagógusnak, szülőnek, gyermekekkel foglalkozó pedagógusnak.”
Horváthné Moldvay Ilona,
mesterlogopédus, köznevelési szakértő, egyetemi oktató
„Megtiszteltetés volt számomra, hogy Ági már az elején megosztotta velem elképzeléseit a beszédészlelési- és beszédértési programjáról. Sokszor kérte véleményemet, tanácsaimat. Óvónőként nagyon élveztem ezeket a beszélgetéseket, eszmecseréket. Már akkor éreztem, hogy nagyon nagy segítsége lesz nekünk, óvónőknek a napi munkánk során ez a program. Segítség, mert az évszakok keresztül az adott témakörök feldolgozásában ad foglalkozási áganként új anyagot. Ez egy nagyon jó játék- és feladatgyűjtemény. Középső és nagycsoportos gyerekekkel próbáltam ki-kísérleti jelleggel- a programot. Bátran állíthatom, hogy napi szintű sikerélményt nyújtottak a gyerekeknek is és nekem is a játékos feladatok. Élvezték, szerették, kérték a feladatokat a gyerekek. Játszva tanultak és közben nagyon sokat fejlődtek. Bátrabban fejezték ki magukat, gazdagodott szókincsük. Sokat alakult az egymáshoz való viszonyuk (türelem, szeretet, megértés, elfogadás) Meggyőződésem, hogy beszédészlelés és beszédértés nélkül nem válhatnak a gyerekek iskolaéretté. Éppen ezért jó szívvel ajánlom ezt a nagyon gazdag és sokrétű programot minden óvónőnek és szülőnek is.”
Nagy Éva
óvodapedagógus
„A logopédia paradigmaváltásának köszönhetően lényegesen több figyelmet kapnak a nyelvi nehézséget, zavart mutató gyerekek.
A logopédiai ellátásban egyre több gyermek kerül szakemberhez tiszta artikulációval, nyelvi érintettsége miatt.
A szakértői bizottságok vizsgálatvezetői is egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy milyen sok gyermeknek van beszédészlelési, beszédmegértési problémája, s az is látható, hogy ez később milyen komolyan érintheti az iskolai beválást.
Emellett az óvodai kezdeményezéseken is kiemelt terület az anyanyelvi nevelés. Egyre nagyobb igény mutatkozik tehát elméletileg megalapozott, jól alkalmazható, hatékony gyakorlati anyagokra.
A Beszédépítő című könyv pedig ezt az igényt szolgálja ki.
Az óvodapedagógusoknak a könyv egy egész tanévet felölelő, az óvodai eseményekhez igazodó, eszközökkel ellátott, tematikus anyagot jelent, mely egy anyanyelvi foglalkozás akár teljes hosszát kitölti.
A logopédusok pedig rengeteg hasznos ötletet, egymásra épülő feladattípust, jól alkalmazható eszközöket nyernek vele. Jó szívvel ajánlom óvónőknek és logopédusoknak egyaránt! ”
Várnagy-Horváth Anett
szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus
„Remek kiadvány, rendkívül változatos, sokrétű feladatokkal! Hiánypótló volt a piacon annak ellenére, hogy többféle észlelést-értést segítő kiadvány létezik, ez mibdegyiknél gyermekbarátabb, áttekinthetőbb, rendszerbe szedettebb. Komplex anyag, előnye még, hogy témakörökre van bontva , így jól összefésülhető egyéb óvodai feladatokkal is. Gratulálok a szerzőnek, kiadónak! Remélem, hogy már újabb kiadványokon törik a fejüket! Üdvözlettel, Barbara ”
Barbara
(korábbi vásárló)
„Óvodapedagógus könyvtárában alap darabnak kellene lennie, mert csodálatosan fejleszti az anyanyelvünket minden egyes játéka. Ajánlanám szülőknek is , akik szeretnék, hogy gyermekük az iskolában könnyebben boldoguljon."
Lilian
(korábbi vásárló)
„Nagyon jó dolog. Tetszik, hogy a gyerek önálló gondolkodásra van ösztönözve. Türelmet tanít mindkét oldalnak. A gyermeknek is es a szülőnek is (míg megvárom, hogy végiggondolja, mit mondana)."
Lívia
(korábbi vásárló)

AJÁNDÉK!

Ha megrendeled a Beszédépítő – Beszédészlelést és beszédértést fejlesztő programot, ajándékba megkapod hozzá a

Képrendező-irányjáték letölthető anyagot!

Garancia

Győződj meg róla, hogy tényleg olyan klassz a program, mint ahogy itt olvasható!

A letölthető anyag elérésének kiküldését követően 24 órán belül eldöntheti bárki, hogy szeretné-e továbbiakban is a hozzáférést megtartani. Ha mégsem tetszik a program, mi visszautaljuk a számlára a teljes összeget!  Nincs mit veszítened!

Megrendelés

NYOMTATOTT formátum

Nyomtatott verziónál a könyveket + mellékletet postai úton küldjük.
A hanganyagok letöltési elérhetősége a a könyvben megtalálható.

A Beszédépítő első és második részét külön-külön, és egyben is megvásárolhatod.

BESZÉDÉPÍTŐ 1.

nyomtatott verzió
HUF 3 940 bruttó
 • Beszédépítő könyv
 • melléklet
 • hanganyag

BESZÉDÉPÍTŐ 2.

nyomtatott verzió
HUF 3 940 bruttó
 • Beszédépítő könyv
 • melléklet
 • hanganyag

együtt a két anyag

nyomtatott verzió
HUF 7 290 bruttó
 • A 2 könyv egyben
 • 2 anyaghoz melléklet
 • hanganyag
kedvező

ONLINE formátum

Online verziónál a könyvek + mellékletek + hanganyagok elérhetősége oktatási központunkban található, melyhez a hozzáférést a fizetést követően küldjük számodra.
A Beszédépítő első és második részét külön-külön, és egyben is megvásárolhatod.

BESZÉDÉPÍTŐ 1.

ONLINE verzió
HUF 3 490 bruttó
 • Letölthető Beszédépítő könyv
 • letölthető mellékletek
 • hanganyag

BESZÉDÉPÍTŐ 2.

ONLINE verzió
HUF 3 490 bruttó
 • Letölthető Beszédépítő könyv
 • letölthető mellékletek
 • hanganyag

együtt a két anyag

ONLINE verzió
HUF 6 640 bruttó
 • A 2 letölthető Beszédépítő könyvek
 • letölthető mellékletek
 • hanganyag
kedvező

Kérdésed van? Segítünk!
Tel.: 06/30-815-3260 ill. 88/634-585

Copyright 2012 – 2020 Játékliget | Minden jog fenntartva!