fbpx

MÁGUSKÉPZŐ:

Anyanyelvi, matematikai és helyesírási játék alsó tagozatosok számára

Betűmágus

Az olvasás és írás szeretetének alapja az elmélyült, stabil betűismeret. Az előforduló betűcserék, iránytévesztések sok-sok gyakorlással kiküszöbölhetőek.
Hangvonattal fonémahallás,nyomtatott-írott betűalakok párosítása,szóalkotó játék, alak-háttér megkülönböztetése, tagolás gyakorlása mind-mind megjelennek a 12 játékvariációban.

Számmágus

A játékkal a “nem tudom” helyett a “képes vagyok rá” érzést erősítjük gyermekeinkben.

A fejszámolás, szorzótábla, számfogalom, helyiérték fogalom, kerekítés, relációk mind-mind megjelennek a 10 játékvariációban. 

Helyesírás mágusa

A helyesírás alapján képet alkotnak, véleményt formálnak rólunk egész életünkben. Hallod? Tudod? Gyakoroltad? – a játék változatos feladataival kiküszöböli az esetleges hibákat

Magánhangzók időtartama, mássalhangzók differenciálása, j-ly gyakorlása, mondatfajták, igekötős igék, szófajok, toldalékok helyesírása mind-mind megjelennek a 10 játékvariációban.

A Betűmágust, a Számmágust és a Helyesírás mágusát

A Betűmágus játékról

Hányszor halljuk a szülőktől, hogy gyermekük nem szeret írni, olvasni. Az írott mesék iránti érdeklődés akkor fog fellángolni, ha biztos betűismerettel rendelkezünk. Ha már automatikusan, nehézség nélkül felismerjük a betűket, ha készségszinten olvasunk.

Miben segít a Betűmágus?

A Betűmágus játék tartalma:

 • 27 db fóliakártya a betűelemekről

 • 44 db nyomtatott betű puzzle elemeken

 • 44 db kép puzzle elemeken

 • 44 db írott betűkártya

 • 13 db vonatkártya

 • 4 db írható fólia

 • 1 db kétoldalas játéktábla

 • 40 db pontozó korong

 • 1 db filc

 • játékszabály

Neked szól a Betűmágus, ha..

A játék nyújtotta összes lehetőséget alsótagozatos gyermekek tudják hasznosítani.

zoldvarazslo

Hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések -

nyil21

… nem automatizálódik, akkor lassabb tempóban fog gyermekünk írni, olvasni, mely a későbbiekben akár a szövegértés és a helyesírás rovására is mehet. A stabil betűismeret az olvasáshoz, íráshoz a későbbi tanuláshoz elengedhetetlen.

 • nehéz megtanulni, hogy mekkora a betű nagysága, melyik vonalközben, hol is kell kezdeni. Az „alsó fecskevonalat” a vastag vonal alá húzzam, vagy a vonalra ültessem?
 • Az irányészlelési nehézség azoknak a betűknek az elsajátítását nehezíti, melyek egymásnak tükörképei,.(pl: b-d u-n. t-f)
 • Ha az apróbb különbségeseket nehezen veszi észre gyermekünk, valószínűleg gyengébb a képi megkülönböztető képessége, akkor az egymáshoz hasonló betűk (a-e , ú-ű, a-o)  bizony kihívást fognak jelenteni. 

Fejlődik a gyermek

 • szókincse a főfogalom alá rendezés, szóelőhívások, képolvasás, szóalkotó játékok által,
 • hangtani tudatossága  a szóelőhívások, hangvonat, szóalkotó játékok, hívóképek segítségével,
 • képi (vizuális) észlelése és megkülönböztető képessége lottó játékok, nyomtatott-írott alakok párosítása, betűnagyság-játék által,
 • sorrendiség észlelése, szerialitása szóalkotó játékok, ábécé vonat segítségével
 • analizáló-szintetizáló képessége betűkirakó fólia használatával
 • alak-háttér megkülönböztetése képkeresgető, betűkeresgető játékok által
 • finommotorikája a nagyobb méretű letörölhető fóliák segítségével. 

 1. Mi kezdődik így?(memóriajátékok) –

Cél: A nyomtatott betűalakok és a hívóképek társítása

 1.     Szóalkotás

Cél: szókincsbővítés, hangok analizálásának-szintetizálásának erősítése, hangok sorrendjének gyakorlása az írásfolyamat gördülékenyebbé tétele.

 1.     Anagramma

Cél: szókincsbővítés, szeriális észlelés erősítése

 1.     Sorbarendezés

Cél: Az ábécé sorrend gyakorlása

 1.    Hol lakik a betű?

Cél: A betűk hármas vonalközbe helyezésének gyakorlása, betűnagyság stabilizálása

 1. Hol hallod a hangot?

Cél: fonémahallás gyakorlása

 1. Betűépítő

Cél: A nyomtatott betűalakhoz az írott betű képének társítása

 1. Betű – lottó

Cél: A nyomtatott betűalakhoz az írott betű képének, vagy hívóképének a társítása 

 1.  Főfogalom alá rendezés –  adott kezdőhanggal           

Cél: A gyermekek próbáljanak minél gyorsabban adott kezdőhanggal, meghatározott kategóriához tartozó szót mondani.

.10.       Böngésző – adott kezdőhanggal

Cél: A gyermekek próbáljanak minél gyorsabban adott kezdőhanggal kezdődő szót mondani a képről. 

 1. Keresd a helyes betűalakot!

Cél: írott betűalak felimerése, alak-háttér megkülönböztetése

 1. Ne hagyj mindent egyben!

Cél: értő olvasás (szó szinten), tagolás gyakorlása

Kukkants bele a Betűmágus dobozba

A Számmágus játékról

A SZÁMMÁGUS játékgyűjtemény által lerombolhatjuk gyermekeinkben a tantárggyal szemben érzett ellenszenvet, vagy félelmet. 

A célunk az volt, hogy a gyerekek a meglevő tudásukat képesek legyenek változatosan alkalmazni, így ha a megszokottól eltérő feladatokkal találkoznak akkor is bátran kreatívan képesek legyenek megoldani a feladatokat. 

A játékok által a matematikai készségek fejlődenek, a munkatempó gyorsabbá válik. 

Miben segít a Számmágus?

Neked szól a Számmágus, ha..

A Számmágus játék tartalma:

 • számok 1-100-ig játéktábla 
 • szorzótábla
 • 10-es táblák a tizesátlépés gyakorlásához
 • relációs kártyák
 • Dobj nagyobbat játékhoz különböző mennyiségű labdakártyák
 • Legkisebb-legnagyobb mennyiségekhez játékkorongok
 • 60 db kártya matematikai állításokkal
 • 55 db számkártya
 • 40 db szöveges feladat
  letörölhető akciókártya, melyen a labdákhoz tartozó számok szabadon változtathatóak
kukkants1

Hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések -

nyil21

Az iskolában a tanítóktól megkapják az ismereteket és elkezdik a készségek kialakítását. 

E tantárgy esetén azonban nagyon fontos a rendszeres gyakorlás, hogy automatizálódhasson. 

.…az bizony rengeteg rossz élményt tud okozni.

Itt nem mondhatjuk, hogy majd jövőre jobb lesz, mert a matematika tananyag folyamatosan egymásra épülő részekből áll.

Ha csak egy alap is inog, bizonytalan lesz a későbbi tudás.

Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a biztos alapok kialakítására!

A SZÁMMÁGUS játékgyűjtemény által lerombolhatjuk gyermekeinkben a tantárggyal szemben érzett ellenszenvet, vagy félelmet. 

A célunk az volt, hogy a gyerekek a meglevő tudásukat képesek legyenek változatosan alkalmazni, így ha a megszokottól eltérő feladatokkal találkoznak akkor is bátran kreatívan képesek legyenek megoldani a feladatokat. 

A játékok által a matematikai készségek fejlődenek, a munkatempó gyorsabbá válik.

– Memória játék számjegyekkel és számképekkel. Célja a globális számfogalom mélyítése, emlékezet fejlesztése
 
Rakd le a szomszédját! Célja: 10-es számkörben a számszomszédok gyakorlása, automatizálása
 
Tedd igazzá! – számkártyák lerakása, mely szám tesz adott nyitott mondatot igazzá. Célja: Mennyiségi relációk gyakorlása, elmélyítése, nyitott mondatok értelmezése
 
Dobj nagyobbat! Különböző mennyiségű labdákat ábrázoló kártyalapoktól szabadulás Célja: Globális mennyiségfogalom erősítése, mennyiségi relációk automatizálása, figyelemkoncentráció
 
Legkisebb?Legnagyobb? Célja: A helyiértékfogalom erősítése, mennyiségi relációk gyakorlása
 
Tizesátlépés gyakoroltatása segédeszközzel Célja: A szöveges feladatokban szereplő „matematikai nyelvezet” gyakorlása, A 20-as számkörben történő műveletvégzés, tízesátlépés technikájának gyakorlása, elmélyítése
 
Számolj fejben! Célja: A fejszámolás erősítése, részeredmények fejben tartása
 
Szorzó-bingó -Jelöld az eredményt! Célja: A gyermekek készségszinten tudják alkalmazni a szorzás és a bennfoglalás műveleteket.
 
Akciós labdavásár – letörölhető táblán beárazzuk a labdatípusokat a feladatkártyákon ábrázolt műveleteket elvégezzük fejben Célja:  A gyermekek a 100-as számkörben történő összeadás, fejszámolás műveletét minél gyorsabban tudják elvégezni.
 
Cserélj számot! a húzott matematikai szabálynak megfelelő szám alkotása Célja: A matematikai ismeretek (páros/páratlan fogalma, helyiértékfogalom, kerekítés, számszomszédok, alaki érték, oszthatósági szabályok, relációk) gyakoroltatása cselekedtetéssemodellezéssel.

Kukkants bele a Számmágus dobozba

A helyesírás mágusáról

A gyerekek tanulmányai során talán a leggyakrabban a matematika és a nyelvtan, a helyesírás okoz nehézséget.

Ha nem megy a helyesírás, az nem csupán egy rosszabb jegyet jelent a bizonyítványban. 

Míg iskolás korban leginkább az írásbeli dolgozatok során és az arra kapott jegyekben szembesülünk a hibákkal, felnőttként – a matematika mellett – e képesség alapján is gyakran alkotnak rólunk véleményt. 

A helyesírás rendkívül fontos tudásunk, melyre az életünk során rengeteg szituációban szükségünk van. Az általános műveltségen túl, például később a munka, a vállalkozás világában is meghatározó lehet.

Végeztek  egy felmérést a Helyesen magyarul olvasói között, hogy mennyire befolyásolja vásárlási döntésüket az adott reklám szövegezése, helyesírása. A válaszadók 88%-a válaszolt úgy, hogy nem vásárolna olyan terméket, szolgáltatást, melynek leírása helyesírási, nyelvhelyességi hibáktól hemzseg

Ugyanilyen szűrő lehet egy helyesen megírt önéletrajz, motivációs levél, mely előnyt jelenthet egy álláspályázatnál.

Érthető is, hiszen a helyes nyelvhasználat, az igényességet mutat, és bizalmat teremt.  

Neked szól a Helyesírás mágusa, ha...

… szeretnéd, hogy gyermeked a nyelvtani ismereteket, készségeket játékos formában, kötetlenebb hangulatban tudja gyakorolni, mélyíteni.

A játékok többsége szóbeli, beszélgetős játék, de ha egy-egy terület erősítésére nagyobb hangsúlyt fektetnétek, akkor írásbeli munkák készítéséhez is találsz javaslatokat.

Hány éves kortól? 

A játék egyes feladatai már az első osztály második félévétől játszhatók, többségük azonban a második, harmadik osztály nyelvtani ismereteire alapoz, az alsó tagozatos tananyaghoz ad támogatást, megsegítést.

A helyesírás mágusa tartalma:

 • 32 db korong
   
 • 12 db lottó tábla 
   
 • 2 db kétoldalas játéktábla
   
 • 78 db kártya
  -j/ly szavakat tartalmazó kártyák
  -Szófajok gyakorlásához kártyák
  -Időtartamok gyakorlasához szemléltető kártyák.

 • 9 db dobókocka
helyesiras-2
kukk2

Hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések -

nyil21

Mennyivel egyszerűbb dolgunk lenne, ha a nyelvtani szabályokat megtanulva rögtön hibátlanul tudnánk alkalmazni azokat…. Sajnos nem így van. Ahhoz, hogy gondolkodás nélkül, automatikusan helyesen írjuk sokat kell gyakorolni. Ehhez kínálunk egy szórakoztató játékgyűjteményt. 

A Helyesírás mágusa játék feladataival igyekszünk támogatni, hogy a magolás helyett a tudatosság kerüljön előtérbe.

 
A mai oktatási rendszerben próbálunk minél több tudást a gyerkőcök fejébe táplálni, kisebb-nagyobb sikerrel. Inkább a módszer a lényeges, ezáltal pedig a hatékonyság. 
Sokkal könnyebben megtanulják a gyerekek a helyesírás szabályait is, ha játékos feladatokkal mutatjuk meg és gyakoroltatjuk be velük, mintha azt próbáljuk elmagyarázni vagy épp csak bemagoltatni, hogy hogyan kell a szavakhoz kapcsolni az igekötőket.
 
Fontos, hogy a játék sikerélményt biztosít gyermekednek. Az öröm az, ami hozzásegíti majd a fejlődéshez. Dicsérjük meg gyermekünket, ha jól sikerült neki valami!  

Írást, helyesírást gyakorolni a gyermekekkel talán az egyik legnehezebb dolog.

Aki átélt már kudarcélményt, annak egy gyakorlókönyv látványától is görcsbe szorulhat a gyomra.

Ezt próbáltuk meg elkerülni a játék segítségével.

Általa alkotásra, gondolkodásra serkentjük a gyermekeket, így nem “magolás”, hanem az ismeretek, készségek alkalmazása történik.

Koppints-tapsolj! Magánhangzók ritmusa- Cél: differenciálás magánhangzó időtartamok
Szavak a zsákból – Cél: szókincsbővítés, magánhangzó időtartamok differenciálása
Zászlók a toronyba -cél: j/ ly differenciálás
Kockuljunk! -Cél magánhangzó időtartam differenciálás
Sok a sokk? – Cél: mássalhangzó időtartamok differenciálása
Mágus útja – Cél: főnév, melléknév, ige szófajok gyakorlása
Mondatok a fazékba! – Cél: mondatfajták gyakorlása
– Dobj egy jó számnevet! – Cél: számnevek fajtáinak megkülönböztetése.
– Lépegetés a lépőköveken-lépőkövekhez -Cél: toldalékok és helyesírásuk gyakoroltatása
– Egybeírjuk?Különírjuk? -Cél: Igekötők helyesírásának gyakorlása

Kukkants bele a Helyesírás mágusa dobozba

A szerzőről

Közel két évtizede foglalkozom gyermekekkel. Kezdetben tanítóként, majd nevelési tanácsadóban (jelenleg pedagógiai szakszolgálat) fejlesztőpedagóguskén, majd gyógypedagógusként. Munkám nagyon széleskörű, hiszen a fejlesztés mellett a diagnosztikai munkában (pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatokban) is aktívan részt veszek. A tanulási problémák közül talán a helyesírási készség elmaradása a leggyakoribb. 

Ezt a területet -úgy tapasztalom- nehéz is fejleszteni. Rengeteg jó feladatlap, munkafüzet áll ugyan rendelkezésünkre, de azok a gyerekek, akik e nehézséggel szembesülnek nem is szeretnek írni, egy újabb könyv, vagy munkafüzet gyakran rossz érzést, néha ellenállást eredményez. A motiváció és az érdeklődés pedig elengedhetetlen a fejlődéshez. 

Évek óta készítek fejlesztő és társasjátékokat, és úgy gondoltam, hasznos lesz, ha oktatójátékokat is készítek, azonban el szerettem volna térni a “számonkérős”, egy válaszos játékoktól. 

A Számmágus és a Helyesírás mágusa során igyekeztem olyan játékokat készíteni, melyben a gyermekek aktiv részvétele elengedhetetlen. Számos játékötlet közül azokat válogattam össze, melyeket örömmel végeztek a hozzám forduló gyerekek, melyek után jókedvűen, megerősödve tudtak felállni az asztaltól. 

A Betűmágust, Számmágust és a Helyesírás mágusát

Vélemények

GARANCIÁK

100% pénzvisszafizetési garancia​

Győzödj meg róla, hogy ez tényleg egy igazán jó játék. Mégsem tetszik, netán meggondoltad magad? A csomag kiküldését követő 14 napon belül küldd vissza részünkre a teljes játékot és mi visszautaljuk neked vételárát. Ezzel a játékkal csak nyerhetsz!

Időgarancia

Igyekszünk minden kérdésedre választ adni 2 munkanapon belül.​

Megújulás garancia​

A kiinduló 10 játékötlet mellé weboldalunkon és facebook oldalunkon folyamatosan adunk újabb és újabb ötleteket, variációs lehetőségeket, hogy minél sokoldalúbban tudjátok használni a játékunkat.

ÁRAK

A Betűmágus ára

Bruttó 8.490 Ft

A Számmágus ára

Bruttó 7.990 Ft

A Helyesírás mágusa ára

Bruttó 7.990 Ft

Ha mindhárom terméket megrendeled csomagáron, 25.470 ft helyett mindössze 21.800 Ft-ba kerül!

25.000 Forint feletti megrendelésnél ingyenes kiszállítás!

Add le a rendelésed 2 perc alatt!

 1. Add meg, hány darabot kérsz!
 2. Válassz fizetési módot!
 3. Bankkártyás fizetés esetén fizesd ki az összeget, átutalás esetén utald át a díjat!
 4. A fizetés után elektronikus számlát állítunk ki, amit e-mailben küldünk el.
 5. Biztonságos SSL fizetés. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adataidat nem ismerjük és nem is tároljuk. Az itt megadott bankkártya adataid egy titkosított csatornán keresztül, kódoltan kerülnek továbbításra a bankfióknak.

Kérdésed van? Segítünk!
Tel.: 06/30-815-3260 ill. 88/634-585

Bankkártyás adataidat nem ismerjük és nem is tároljuk. Bankkártya adataidat egy zárt, biztonságos csatornánk keresztül megadhatod a bankfiók felé.
Ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, kérlek vedd ki a pipát az űrlap alján található Postázási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal megjegyzésnél, és add meg, mit írjunk a számlára.

Copyright 2012 – 2020 Játékliget | Minden jog fenntartva!